Notekūdeņu krājtvertne ir izplatītākā decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšanas forma. Izplatīta tādēļ, ka šādu krājtvertņu izbūve ir vienkārša, ātra, ir iespējami dažādi tehniskie risinājumi.Tā ir tehniski viegli saprotama, to ekspluatācija neprasa papildus apkopi, izņemot regulāru satura izvešanu. Krājtvertnē notekūdeņu piesārņojuma

koncentrācija netiek samazināta (pretēji septiķim vai individuālām bioloģiskās attīrīšanas iekārtām), bet visi notekūdeņi tiek uzkrāti. Notekūdeņu krājtvertnes būtība ir uzkrāt visus notekūdeņus hermētiski noslēgtā tvertnē.

No šīs tvertnes notekūdeņi dabā neizplūst, kā rezultātā neveidojas piesārņojums krājtvertņu tuvumā. Krājtvertnē tiek uzkrāts viss ūdens, ko mājsaimniecība patērē ikdienā. Krājtvertnē nenonāk ūdens, kas tiek izmantots laistīšanai vai kurš radies nokrišņu veidā.

Kad krājtvertne “ir pilna”, to iztukšo asenizators (komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām) un savāktos notekūdeņus nogādā tuvākajā pilsētas vai ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtā. Notekūdeņu attīrīšana notiek ārpus Jūsu nekustamā īpašuma robežām, lielās attīrīšanas iekārtās, kuru darbību uzrauga Valsts vides dienests.

Krājtvertne var būt dažādas formas un tilpuma hermētiska tvertne, kas gatavota no dažāda veida plastmasas, stiklšķiedras vai cita kompakta materiāla.

Krājtvertne var būt izbūvēta arī no dzelzsbetona grodiem, ja tie pirms ekspluatācijas ir pārklāti ar hidroizolācijas pārklājumu un ir novērsta notekūdeņu noplūde.

Krājtvertnē notekūdeņi var nonākt “pa tiešo” vai tikt novadīti pa cauruļvadu sistēmu. Krājtvertnes virspusē ir ierīkota apkopes lūka, caur kuru asenizators var nodrošināt uzkrāto notekūdeņu atsūknēšanu. Krājtvertnes lielumu izvēlas, ņemot vērā ieplūstošo notekūdeņu apjomu. Ieteicamais krājtvertnes lielums ir 3 –6 m3. Vēlams, lai krājtvertnes kopējais tilpums ~ 3 reizes pārsniegtu ieplūstošo notekūdeņu viena mēneša apjomu. Jo mazāka būs krājtvertne, jo biežāk būs jābrauc asenizācijas mašīnai.

SIA I.V.Grupa  sertificēts uzņēmums un ir tiesīgs pieslēgt Jūsu māju pie ūdensvada, kanalizācijas un gāzes (Būvkomersanta reģ.nr.15518).

Ja vēlaties saņemt papildus informāciju vai Jums ir jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistu, zvanot pa tālruni +371 26172636. Mūsu speciālisti atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem.